4.5
55 recenzí
facebook pinterest Instagram

Pravidla červnové soutěže

 

Soutěž oslavy konec školního roku

Pravidla a podmínky reklamní soutěže
„Soutěže oslavy konce školního roku“


1. ORGANIZACE SOUTĚŽE

1.1. Organizátor Soutěže
Pořadatelem a organizátorem soutěže „Soutěž oslavy konce školního roku“ (dále pouze jako Soutěž) je společnost MyCase, s.r.o.,
Václavské nám. 808/66, 110 00 Praha 1, zapsané pod č. 227412 C u Městského soudu v Praze (dále pouze jako
Organizátor)
Organizátor tímto vydává tyto podmínky a pravidla upravující Soutěž (dále pouze jako Podmínky), které se
vztahují na všechny zájemce o Soutěž, jakožto i na veškeré její účastníky.

1.2. Účastníci Soutěže
Účastníkem Soutěže se může stát každá fyzická osoba starší 18-ti let, která má trvalé bydliště na území
České republiky a která splní tyto podmínky soutěže (dále pouze jako Soutěžící). Počet soutěžních odpovědí od
jednoho Soutěžícího je limitován na jednu odpověď (příspěvek s náhledem vytvořeného krytu). Pokud soutěžící
odpoví vícekrát, bude se za platný považovat pouze komentář, který je napsán dříve.
Z účasti v Soutěži jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném vztahu k Organizátorovi Soutěže
a osoby blízké těmto osobám či osoby spolupracující na této Soutěži.
Soutěžící je seznámen s podmínkami a účastí v Soutěži Soutěžící projevuje svou vůli být Podmínkami vázán.
   

2. PRINCIPY SOUTĚŽE

2.1. Soutěžní příspěvek
Na Facebook profilu https://www.facebook.com/mycase.cz/, bude uveřejněn soutěžní příspěvek s otázkou pro
Soutěžícího. Soutěžící následně vloží svou odpověď na otázku do komentáře pod soutěžní příspěvek.

2.2. Podmínky účasti v Soutěži 
Podmínkou účasti v Soutěži je dodržení těchto bodů:
- napsat do komentářů kam se letos chystáte na dovolenou a s kým.

2.3. Určení výherce Soutěže
Výhercem se stává Soutěžící, který bude 30.06.2020 vylosován.

2.4. Doba trvání Soutěže
Soutěž probíhá v období od 13.06.2020-27.06.2020 a končí v 18:00 posledního dne trvání Soutěže („Ukončení
Soutěže“)

2.5. Vyhlášení Soutěže
Soutěž bude ukončena 27.06.2020 v 18:00. Vyhodnocení nastane do 30.06.2020. Organizátor zveřejní jméno a
příjmení vítěze v komentáři pod soutěžním příspěvkem.
Pokud výherce nebude reagovat soukromou zprávou na Facebook https://www.facebook.com/mycase.cz do dvou
kalendářních dnů ode dne zveřejnění vítězů, bude automaticky kontaktován další výherce a výhra propadá v jeho
prospěch. Na stanovení druhého (a případně dalšího) výherce budou uplatněna stejná pravidla jako u výherce
prvního.
Organizátor si vyhrazuje právo nezařadit mezi výherní takové Soutěžící, kteří nesplňují pokyny těchto pravidel,
jejichž příspěvky nebudou v souladu s dobrými mravy, nebo budou porušovat zákonná práva třetích osob, nebo
kteří budou jinak porušovat pravidla soutěže a/nebo sociální sítě Facebook.

2.6. Cena a její předání
Vítěz získá: 1x kryt dle vlastního návrhu v konfigurátoru na www.mycase.cz dle aktulní nabídky https://www.mycase.cz/vytvor-si-vlastni-kryt. Výherce se
musí ohlásit do dvou kalendářních dnů. Poté budou výherci oznámeny detaily o výhře a způsobu předání. Cenu
obdrží výherce prostřednictvím České pošty jako doporučené psaní. Nepodaří-li se Cenu předat bez zavinění na
straně Organizátora, uplatní se postup popsaný v čl. 2.5
   

3. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

3.1. Souhlas se zpracováním osobních údajů
Odesláním odpovědi (komentáře) a vstupem do soutěže Soutěžící Organizátorovi vyjadřuje souhlas s právem
Organizátora s bezplatným využitím jejich osobních údajů, obrázkových a zvukových záznamů týkajících se
Soutěžícího a jejich projevů osobní povahy (fotografie, písmo…) pro reklamní a marketingové účely bez
omezení. Jméno výherce může být uveřejněno v médiích a na internetu. Soutěžící zároveň uděluje souhlas se
zasíláním obchodních sdělení a Organizátor je tak oprávněn Soutěžícího, v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb.,
o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, informovat formou reklamních
sdělení o svých službách, popř. o službách a produktech třetích osob, a to s využitím e-mailové adresy a/nebo
poštovní adresy a/nebo mobilního telefonu Soutěžícího.
Organizátor se zavazuje, že zajistí získané osobní údaje takovým způsobem a s použitím takových technických a
organizačních prostředků, aby byla plně zajištěna ochrana osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000Sb.,
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

3.2. Právo Organizátora měnit Podmínky Soutěže
Organizátor si vyhrazuje právo Soutěž kdykoliv zkrátit, přerušit nebo zrušit, či změnit tyto Podmínky.
Organizátor nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se soutěží, bez
ohledu na to, zda byly způsobeny lidským faktorem či technickou vadnou. Organizátor není povinen poskytovat
vyřazeným Soutěžícím důvody, proč jejich soutěžní odpověď (komentář) nepovažuje a výherní.

3.3. Právní rámec
Soutěž má povahu příslibu odměny ve smyslu § 2884 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a jeho
právní úpravou.

3.4. Oprávnění Organizátora
Ve všech sporných otázkách týkajících se Soutěže je posouzení sporné situace vyhrazeno Organizátorovi.
   

4. ODPOVĚDNOST

Organizátor tímto nepřebírá vůči kterémukoli Soutěžícímu jakékoli jiné závazky a těmto z účasti na Soutěži
nevznikají jakákoli jiná práva a nároky, než které jsou uvedeny v těchto Podmínkách.
   

5. ÚČINNOST A ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK

Podmínky vstupují v platnost a příslib odměny je veřejně vyhlášen v den jejich uveřejnění na webových
stránkách www.mycase.cz.
Tyto Podmínky nabývají účinnost dne 13.06.2020
Tyto Podmínky jsou viditelně vyvěšené po celou dobu trvání Soutěže na webové stránce www.mycase.cz.
Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, spravována nebo přidružena k sociální síti Facebook.
Společnost Facebook Inc. Neposkytuje žádnou uživatelskou podporu ani odpovědi na stížnosti nebo podněty
soutěžících.